Có 4 kết quả:

以至于 yǐ zhì yú以至於 yǐ zhì yú以致于 yǐ zhì yú以致於 yǐ zhì yú

1/4

yǐ zhì yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) down to
(2) up to
(3) to the extent that...

yǐ zhì yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) down to
(2) up to
(3) to the extent that...

yǐ zhì yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) so that
(2) to the point that

yǐ zhì yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) so that
(2) to the point that