Có 2 kết quả:

以資 yǐ zī以资 yǐ zī

1/2

yǐ zī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) by way of
(2) to serve as