Có 2 kết quả:

易变 yì biàn易變 yì biàn

1/2

yì biàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mutable
(2) volatile
(3) variable

yì biàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mutable
(2) volatile
(3) variable

Một số bài thơ có sử dụng