Có 2 kết quả:

异步 yì bù異步 yì bù

1/2

yì bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

asynchronous

yì bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

asynchronous