Có 2 kết quả:

异步传输模式 yì bù chuán shū mó shì ㄧˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄇㄛˊ ㄕˋ異步傳輸模式 yì bù chuán shū mó shì ㄧˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄇㄛˊ ㄕˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) asynchronous transfer mode
(2) ATM

Từ điển Trung-Anh

(1) asynchronous transfer mode
(2) ATM