Có 2 kết quả:

意存笔先,画尽意在 yì cún bǐ xiān , huà jìn yì zài ㄧˋ ㄘㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄣˋ ㄧˋ ㄗㄞˋ意存筆先,畫盡意在 yì cún bǐ xiān , huà jìn yì zài ㄧˋ ㄘㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄣˋ ㄧˋ ㄗㄞˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

the idea is present before the first stroke of the brush, when the last stroke is placed the idea shines through

Từ điển Trung-Anh

the idea is present before the first stroke of the brush, when the last stroke is placed the idea shines through