Có 2 kết quả:

异地恋 yì dì liàn異地戀 yì dì liàn

1/2

yì dì liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) long-distance romance
(2) long-distance relationship

yì dì liàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) long-distance romance
(2) long-distance relationship