Có 2 kết quả:

异丁烷 yì dīng wán異丁烷 yì dīng wán

1/2

yì dīng wán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

isobutane

yì dīng wán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

isobutane