Có 2 kết quả:

議定書 yì dìng shū议定书 yì dìng shū

1/2

yì dìng shū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) protocol
(2) treaty

yì dìng shū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) protocol
(2) treaty