Có 2 kết quả:

艺多不压身 yì duō bù yā shēn藝多不壓身 yì duō bù yā shēn

1/2

Từ điển Trung-Anh

it's always good to have more skills (idiom)

Từ điển Trung-Anh

it's always good to have more skills (idiom)