Có 2 kết quả:

易拉宝 yì lā bǎo易拉寶 yì lā bǎo

1/2

yì lā bǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

roll-up banner stand

yì lā bǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

roll-up banner stand