Có 1 kết quả:

意料 yì liào

1/1

yì liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to anticipate
(2) to expect