Có 2 kết quả:

义无反顾 yì wú fǎn gù義無反顧 yì wú fǎn gù

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) honor does not allow one to glance back (idiom); duty-bound not to turn back
(2) no surrender
(3) to pursue justice with no second thoughts

Từ điển Trung-Anh

(1) honor does not allow one to glance back (idiom); duty-bound not to turn back
(2) no surrender
(3) to pursue justice with no second thoughts