Có 2 kết quả:

异戊二烯 yì wù èr xī異戊二烯 yì wù èr xī

1/2

Từ điển Trung-Anh

isoprene

Từ điển Trung-Anh

isoprene