Có 2 kết quả:

义务教育 yì wù jiào yù義務教育 yì wù jiào yù

1/2

Từ điển Trung-Anh

compulsory education

Từ điển Trung-Anh

compulsory education