Có 2 kết quả:

意向书 yì xiàng shū意向書 yì xiàng shū

1/2

yì xiàng shū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

letter of intent (LOI) (commerce)

yì xiàng shū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

letter of intent (LOI) (commerce)