Có 2 kết quả:

异性恋主义 yì xìng liàn zhǔ yì異性戀主義 yì xìng liàn zhǔ yì

1/2

Từ điển Trung-Anh

heterosexism

Từ điển Trung-Anh

heterosexism