Có 2 kết quả:

异性性接触 yì xìng xìng jiē chù異性性接觸 yì xìng xìng jiē chù

1/2

Từ điển Trung-Anh

heterosexual sex

Từ điển Trung-Anh

heterosexual sex