Có 1 kết quả:

易于 yì yú

1/1

yì yú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) very likely
(2) prone to