Có 2 kết quả:

阴德必有阳报 yīn dé bì yǒu yáng bào ㄧㄣ ㄉㄜˊ ㄅㄧˋ ㄧㄡˇ ㄧㄤˊ ㄅㄠˋ陰德必有陽報 yīn dé bì yǒu yáng bào ㄧㄣ ㄉㄜˊ ㄅㄧˋ ㄧㄡˇ ㄧㄤˊ ㄅㄠˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

hidden merits will have visible rewards (idiom)

Từ điển Trung-Anh

hidden merits will have visible rewards (idiom)