Có 1 kết quả:

闉闍 yīn dū

1/1

yīn dū

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cổng thành

Một số bài thơ có sử dụng