Có 2 kết quả:

阴风 yīn fēng ㄧㄣ ㄈㄥ陰風 yīn fēng ㄧㄣ ㄈㄥ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) chill wind
(2) (fig.) evil wind