Có 2 kết quả:

阴干 yīn gān ㄧㄣ ㄍㄢ陰乾 yīn gān ㄧㄣ ㄍㄢ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to dry in the shade

Từ điển Trung-Anh

to dry in the shade