Có 2 kết quả:

阴干 yīn gān陰乾 yīn gān

1/2

yīn gān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to dry in the shade

yīn gān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to dry in the shade