Có 1 kết quả:

因故 yīn gù ㄧㄣ ㄍㄨˋ

1/1

yīn gù ㄧㄣ ㄍㄨˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

for some reason