Có 2 kết quả:

阴核 yīn hé陰核 yīn hé

1/2

yīn hé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

clitoris

yīn hé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

clitoris