Có 4 kết quả:

阴精 yīn jīng ㄧㄣ ㄐㄧㄥ阴茎 yīn jīng ㄧㄣ ㄐㄧㄥ陰精 yīn jīng ㄧㄣ ㄐㄧㄥ陰莖 yīn jīng ㄧㄣ ㄐㄧㄥ

1/4

Từ điển phổ thông

nước nhờn tiết ra ở âm đạo

Từ điển Trung-Anh

sex fluids

Từ điển Trung-Anh

penis

Từ điển phổ thông

nước nhờn tiết ra ở âm đạo

Từ điển Trung-Anh

sex fluids

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Trung-Anh

penis