Có 2 kết quả:

阴历 yīn lì陰曆 yīn lì

1/2

yīn lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lunar calendar

yīn lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

lunar calendar