Có 2 kết quả:

阴凉 yīn liáng陰涼 yīn liáng

1/2

yīn liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shady