Có 2 kết quả:

阴凉处 yīn liáng chù陰涼處 yīn liáng chù

1/2

Từ điển Trung-Anh

shady place

Từ điển Trung-Anh

shady place

Một số bài thơ có sử dụng