Có 1 kết quả:

音律 yīn lǜ

1/1

yīn lǜ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tuning
(2) temperament

Một số bài thơ có sử dụng