Có 2 kết quả:

因势利导 yīn shì lì dǎo ㄧㄣ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄉㄠˇ因勢利導 yīn shì lì dǎo ㄧㄣ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄉㄠˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to take advantage of the new situation (idiom)
(2) to make the best of new opportunities

Từ điển Trung-Anh

(1) to take advantage of the new situation (idiom)
(2) to make the best of new opportunities