Có 2 kết quả:

阴险毒辣 yīn xiǎn dú là ㄧㄣ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄨˊ ㄌㄚˋ陰險毒辣 yīn xiǎn dú là ㄧㄣ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄨˊ ㄌㄚˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

treacherous and murderous

Từ điển Trung-Anh

treacherous and murderous