Có 2 kết quả:

阴虚火旺 yīn xū huǒ wàng陰虛火旺 yīn xū huǒ wàng

1/2

Từ điển Trung-Anh

an excess of heat caused by a deficiency in Yin energy (idiom)

Từ điển Trung-Anh

an excess of heat caused by a deficiency in Yin energy (idiom)