Có 2 kết quả:

阴阳 yīn yáng ㄧㄣ ㄧㄤˊ陰陽 yīn yáng ㄧㄣ ㄧㄤˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

yin and yang