Có 4 kết quả:

茵芋 yīn yù阴郁 yīn yù陰鬱 yīn yù音域 yīn yù

1/4

yīn yù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Skimmia japonica

yīn yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gloomy

yīn yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gloomy

yīn yù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vocal range
(2) register (music)