Có 2 kết quả:

阴云 yīn yún陰雲 yīn yún

1/2

yīn yún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dark cloud