Có 2 kết quả:

銀喉長尾山雀 yín hóu cháng wěi shān què银喉长尾山雀 yín hóu cháng wěi shān què

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) silver-throated bushtit (Aegithalos glaucogularis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) silver-throated bushtit (Aegithalos glaucogularis)