Có 4 kết quả:

淫亵 yín xiè淫褻 yín xiè銀屑 yín xiè银屑 yín xiè

1/4

yín xiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

obscene

yín xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

obscene

yín xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

silver chloride AgCL

yín xiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

silver chloride AgCL