Có 2 kết quả:

隐喻 yǐn yù ㄧㄣˇ ㄩˋ隱喻 yǐn yù ㄧㄣˇ ㄩˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

metaphor

Từ điển Trung-Anh

metaphor