Có 2 kết quả:

隐喻 yǐn yù隱喻 yǐn yù

1/2

yǐn yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

metaphor

yǐn yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

metaphor