Có 2 kết quả:

印鈔票 yìn chāo piào印钞票 yìn chāo piào

1/2

Từ điển Trung-Anh

printing money

Từ điển Trung-Anh

printing money