Có 2 kết quả:

英雄难过美人关 yīng xióng nán guò měi rén guān ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ ㄋㄢˊ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄟˇ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄢ英雄難過美人關 yīng xióng nán guò měi rén guān ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ ㄋㄢˊ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄟˇ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄢ

1/2

Từ điển Trung-Anh

even heroes have a weakness for the charms of a beautiful woman (idiom)

Từ điển Trung-Anh

even heroes have a weakness for the charms of a beautiful woman (idiom)