Có 2 kết quả:

迎風招展 yíng fēng zhāo zhǎn ㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄓㄠ ㄓㄢˇ迎风招展 yíng fēng zhāo zhǎn ㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄓㄠ ㄓㄢˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to flutter in the wind (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to flutter in the wind (idiom)