Có 2 kết quả:

熒光筆 yíng guāng bǐ荧光笔 yíng guāng bǐ

1/2

Từ điển Trung-Anh

highlighter (pen)

Từ điển Trung-Anh

highlighter (pen)