Có 1 kết quả:

迎接 yíng jiē

1/1

yíng jiē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to meet
(2) to welcome
(3) to greet

Một số bài thơ có sử dụng