Có 2 kết quả:

迎接挑战 yíng jiē tiǎo zhàn迎接挑戰 yíng jiē tiǎo zhàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

to meet a challenge

Từ điển Trung-Anh

to meet a challenge