Có 2 kết quả:

楹联 yíng lián ㄧㄥˊ ㄌㄧㄢˊ楹聯 yíng lián ㄧㄥˊ ㄌㄧㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

couplet (hung on the columns of a hall)

Từ điển Trung-Anh

couplet (hung on the columns of a hall)