Có 2 kết quả:

萤幕保护装置 yíng mù bǎo hù zhuāng zhì螢幕保護裝置 yíng mù bǎo hù zhuāng zhì

1/2

Từ điển Trung-Anh

see 屏幕保護程序|屏幕保护程序[ping2 mu4 bao3 hu4 cheng2 xu4]

Từ điển Trung-Anh

see 屏幕保護程序|屏幕保护程序[ping2 mu4 bao3 hu4 cheng2 xu4]