Có 2 kết quả:

迎头赶上 yíng tóu gǎn shàng迎頭趕上 yíng tóu gǎn shàng

1/2

Từ điển Trung-Anh

to try hard to catch up

Từ điển Trung-Anh

to try hard to catch up