Có 2 kết quả:

影响层面 yǐng xiǎng céng miàn影響層面 yǐng xiǎng céng miàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) impact
(2) effect

Từ điển Trung-Anh

(1) impact
(2) effect