Có 2 kết quả:

影响面 yǐng xiǎng miàn影響面 yǐng xiǎng miàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) reach of influence
(2) affected area

Từ điển Trung-Anh

(1) reach of influence
(2) affected area